Je browser ondersteunt geen JavaScript of je hebt Javascript uitgeschakeld. Voor een goede werking van onze website is het noodzakelijk dat JavaScript ingeschakeld is.

Your browser does not support JavaScript or you have disabled JavaScript. For the proper functioning of our website it is necessary that you enable JavaScript.

Algemene voorwaarden

1. Horecaspot.nl beoogt een kwalitatief online advertentie platform te zijn voor geselecteerde horecamakelaars om horecabedrijven, horeca vastgoed en al hetgeen daarmee samenhangt binnen de door Horecaspot.nl daartoe gestelde voorwaarden op en via haar website aan te bieden. Het adverteren op Horecaspot.nl en/of het gebruik van de website betekent volledige instemming met en acceptatie van deze voorwaarden. Horecaspot.nl zal zich in redelijkheid inspannen haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of onrechtmatig gebruik.

2. Horecaspot.nl heeft het recht naar eigen goeddunken horecamakelaars via haar website te (laten) adverteren en evenzo heeft horecapot.nl het recht zonder opgaaf van redenen horecamakelaars niet of niet langer toe te staan via haar website te (laten) adverteren.

3. Alle informatie op de website is afkomstig van derden, die zelf verantwoordelijk zijn voor de juistheid van deze informatie en de controle hierop. Adverteerders dienen er zorg voor te dragen dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd juist, volledig en actueel is. Horecaspot.nl draagt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor al hetgeen door derden via haar website wordt vermeld en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste advertenties. Ook als gegevens door Horecaspot.nl worden ingevoerd, geschiedt dit onder verantwoordelijkheid van degene die in de betreffende advertentie als contactpersoon wordt aangemerkt en/of degene die de informatie heeft aangeleverd.

4. Iedere adverteerder dient zich te houden aan de door Horecaspot.nl verstrekte instructies om advertenties te plaatsen.

5. Aanbod en advertenties kunnen zonder opgaaf van redenen door Horecaspot.nl worden geweigerd of van de website worden verwijderd zonder dat hiervoor enig recht op schadevergoeding in welke vorm of omvang dan ook ontstaat. Tevens heeft Horecaspot.nl geen terugbetalingsverplichting, ingeval de plaatsing van een advertentie voor verwijdering reeds was gefactureerd.

6. Horecaspot.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor privacy-gegevens welke in een advertentie worden vermeld, voor zover die door derden ter publicatie zijn aangeleverd of ingevoerd.

7. De (intellectuele eigendoms) rechten met betrekking tot de site, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Horecaspot.nl, haar licentiegevers en/of adverteerders.

8. Indien auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde om degene die in de betreffende advertentie als contactpersoon is vermeld en/of het bedrijf waaraan die persoon verbonden is hierop aan te spreken en hiervoor verantwoordelijk te houden. De adverteerder en/of degene die informatie en of bestanden/materiaal aan Horecaspot.nl heeft geleverd of op de website heeft ingevoerd is aansprakelijk voor het rechtmatig gebruik van al hetgeen op de website wordt vermeld en de adverteerder vrijwaart Horecaspot.nl in deze volledig.

9. Horecaspot.nl garandeert niet:

  • dat de (tekst van) advertenties juist, accuraat en volledig zijn en dat de aangeboden producten goed van kwaliteit, veilig en niet in strijd met enige wettelijke bepaling zijn;
  • dat de site ononderbroken zal werken en vrij zal zijn van fouten;
  • dat derden haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

10. Horecaspot.nl sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan en/of voortvloeiend uit hetgeen op de website is weergegeven, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Horecaspot.nl of haar directe medewerkers. Degenen die gebruik maken van de website vrijwaren Horecaspot.nl voor claims, voortvloeiende uit het gebruik van of de vermelding op de website, van henzelf en van degenen namens wie zij iets via de website aanbieden.

11. Maandelijks zal Horecaspot.nl een factuur verzenden aan de gebruikers van de website voor geplaatste advertenties. Elke factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Indien Horecaspot.nl bij niet tijdige betaling van facturen invorderingskosten moet maken en/of rechtskundige bijstand moet inroepen, zullen alle kosten hiervan door de adverteerder te worden voldaan.

12. Het bedrag per object hangt af van het aantal advertenties dat je als horecamakelaar op Horecaspot.nl hebt staan.

Aantal advertenties Prijs per advertentie per maand (excl. BTW)
1 - 24 9
25 - 49 8
50 - 99 7
100 en meer 6

Indien Horecaspot.nl en de horecamakelaar aanvullend schriftelijk (per e-mail) overeenkomen tot het zogenaamd ontzorgen van het makelaarskantoor, dan is Horecaspot gerechtigd bovenstaande (van toepassing zijnde) tarieven met één euro exclusief BTW per maand per advertentie te verhogen en te incasseren. Met ontzorgen wordt bedoeld dat Horecaspot namens de horecamakelaar haar objecten aanmeldt, wijzigingen bijhoudt en/of afmeldingen verzorgt. Horecaspot en de horecamakelaar maken alsdan op maat afspraken over hoe deze aanvullende samenwerking praktisch gezien wordt ingevuld. De horecamakelaar blijft in elk geval (eind)verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties waarbij Horecaspot niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele (gevolg)schade.

13. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als van deze voorwaarden enige bepaling nietig wordt verklaard of anderszins geldigheid verliest zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.